fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 – praktyczne rozwiązania

Minister Edukacji i Nauki, w celu realizacji zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego, ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – tak mówi ustawa Prawo oświatowe, natomiast dyrektor jest zobowiązany do wdrożenia tych kierunków w szkole i sprawdzenia ich realizacji w nadzorze wewnętrznym. Żeby stało się to możliwe, dyrektor musi włączyć kierunki polityki oświatowej państwa w dokumenty planistyczne szkoły, takie jak Plan pracy szkoły lub Program wychowawczo profilaktyczny – wszystko w zależności od tego, czego dany kierunek dotyczy. Nauczyciele muszą kierunki polityki oświatowej państwa poznać i zaplanować ich realizację w swoich działaniach. Dopiero wtedy ze spokojem można podjąć działania kontrolne w nadzorze.

W roku szkolnym 2021/2022 kierunki polityki oświatowej obejmą m.in. kształtowanie postaw patriotycznych, zaangażowania społecznego, edukację ekologiczną, oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, szczególnie tych z trudnościami, po powrocie z izolacji.

Jak włączyć kierunki polityki oświatowej państwa w dokumenty planistyczne szkoły? Jak powinna wyglądać ich realizacja? Zapraszamy po rozwiązania i gotowe wzory dokumentów.

 

Program szkolenia:

 

1. Kierunki polityki oświatowej w prawie – konieczność, obowiązek ustawowy czy tylko wymaganie wizytatorów – analiza zapisów ustawy Prawo Oświatowe, w tym art. 60., dotyczącego uzupełniających przepisów o nadzorze oraz planowanych konsekwencji za niewykonanie zaleceń po kontroli

 

 • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie nadzoru, w tym zapisów dotyczących nadzoru wewnętrznego i ustaleń dotyczących planu nadzoru

 

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 • Zasady organizacji zajęć edukacja do życia w rodzinie, w tym zadania wychowawców i nauczyciela edukacji
 • Budowa programu wychowawczo – profilaktycznego, wynikająca z przepisów prawa
 • Modyfikacja programu w 2021/22 o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły
 • Uwzględnienie zadań zaplanowanych w programie wychowawczo – profilaktycznym w planach pracy wychowawców

 

3. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – „Od destrukcji do zadośćuczynienia” podstawowe założenia wychowania
do wartości, w tym piramida programu wychowawczego opartego na wartościach

 

 • Wprowadzenie do systemu wychowawczego szkoły i klasy wartości, wymienionych w kierunkach polityki oświatowej: dobra i prawdy
 • Etapy interwencji wychowawczej, w przypadku naruszenia norm, związanych z ustalonymi wartościami
 • 3 podstawowe zasady kształtowania postaw
 • Sposoby kształtowania postaw zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie (analiza dobrych praktyk, przykładowe rozwiązania)

 

4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych – sposoby kształtowania postaw patriotycznych (analiza dobrych praktyk, przykładowe rozwiązania)

 

 • Sposoby poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych (analiza dobrych praktyk, przykładowe rozwiązania)
 • Uwzględnienie w planach pracy wychowawców działań, kształtujących postawy patriotyczne oraz działań, związanych z poznaniem polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych (analiza dobrych praktyk, przykładowe rozwiązania)

 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – przykładowe działania proekologiczne, kształtujące postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne (analiza dobrych praktyk, przykładowe rozwiązania)

 

6. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemią COVID-19 – rozpoznawanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

 

 • Dostosowanie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb uczniów
 • Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, w tym dokumentowanie pomocy i ocena jej skuteczności

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.