fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena efektywności udzielania PPP w roku szkolnym 2020/21

Koniec bieżącego roku szkolnego jest jednym z najtrudniejszych w historii współczesnej edukacji. Chociaż, jak zwykle, dokonujemy podsumowań, refleksji i wniosków, to teraz będą one musiały uwzględnić specyfikę pracy zdalnej i związane z nią skutki przymusowej izolacji. „Dzieci nie są twarzą pandemii, ale prawdopodobnie będą jej największymi ofiarami” (Tummala, Muhammad 2020). Warto więc zrobić wszystko, aby rekomendacje sformułowane przez nauczycieli, były trafną odpowiedzią na potrzeby uczniów, zwłaszcza tych objętych PPP. Szczególnie dla nich miniony rok był czasem niezwykle trudnych doświadczeń. Podsumowanie pracy, ocena efektywności to bardzo ważny etap w planowaniu działań pomocowych w kolejnym roku szkolnym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe oceny efektywności udzielania PPP w roku szkolnym 2020/2021. Omówione zostaną również WOFU, a całe spotkanie będzie miało formę „case stady” czyli analizy różnych przypadków, dostosowanych do potrzeb Państwa placówki.

Program szkolenia:

1.Prawo oświatowe a obowiązki dyrektora w zakresie oceny efektywności udzielonej PPP – przykłady, analiza przypadku.

 • wprowadzenie do szkolenia- cele, korzyści, metody, program,
 • regulacje prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej, istota pomocy psychologicznopedagogicznej,
 • zadanie w grupach – ćwiczenie diagnostyczne, którego celem jest ocena własnych doświadczeń związanych z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • omówienie i wnioski.

2. Prawo oświatowe a obowiązki specjalistów, wychowawców i nauczycieli w zakresie oceniania efektywności udzielania PPP – przykłady, analiza przypadku.

3. Ocena efektywności udzielania PPP – w ramach bieżącej pracy z uczniem: określenie zakresu, przykłady realizacji.

 • praca zespołu, WOFU,
 • ćwiczenie: analiza przypadku spotkanie zespołu,
 • przygotowanie dokumentacji.

4.  System udzielania PPP – w ramach bieżącej pracy z uczniem – określenie zakresu, przykłady realizacji.

 • nowe formy ppp: indywidualna ścieżka edukacyjna, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i inne;

5. Ocena efektywności PPP – zajęcia specjalistyczne; przykłady, analiza pod kątem wniosków do realizacji.

 • Prezentacja dobrych praktyk w czasie zdalnego nauczania, ćwiczenie: analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji, wnioski do realizacji.

6. Kompleksowe działania – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka.

 • Ćwiczenie: analiza przypadku spotkanie zespołu,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny efektywności,
 • formułowanie wniosków,
 • budowanie sieci wsparcia.

 

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholog, nauczyciel, edukator, ekspert edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 pracowała w eksperymentalnej na terenie kraju, pierwszej szkole integracyjnej. Pracowała wiele lat w szkolnictwie specjalnym. Pracując w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002) pełniła funkcje doradcy metodycznego, współorganizowała konferencje o zasięgu ogólnokrajowym. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Propagatorka edukacji włączającej, prowadząca od wielu lat szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju o tej tematyce, w różnych ośrodkach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, motywowania, współpracy z rodzicami, arteterapii i wiele innych, które otrzymują bardzo pozytywne ewaluacje zwrotne. Ma doświadczenie nie tylko jako psycholog, ale również nauczyciel. Była nauczycielem w przedszkolu. Uczyła przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”, „Przedsiębiorczość” „Rozwój społeczno-zawodowy” (autorski program). Uczyła w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz gimnazjum, opierając się na aktywizujących metodach pracy, realizując projekty i innowacje pedagogiczne („Debaty szkolne”, „Przedsiębiorczość”, „Zespół młodzieżowych doradców”). W pracy terapeutycznej skoncentrowana na podejściu holistycznym, zwolenniczka mentalizacji i propagatorka „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.
Matka trójki dzieci.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.