fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jakość kształcenia i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów w kontekście nauczania tradycyjnego i on-line

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny jest: „ Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”. Tymczasem przed nauczycielami, obok nauczania tradycyjnego – w bardzo ograniczonym zakresie, kontynuacja nauczania on- line, z którym wiążą się, obok dydaktycznych, nowe problemy natury psychologiczno-pedagogicznej zaobserwowane u uczniów. I, o ile dążenie do wysokiej jakości nauczania, jest celem znanym i realizowanym w dotychczasowej edukacji, to nabiera on nowego znaczenia podczas nauczania za pośrednictwem komunikatorów. Szkolenie pomoże nauczycielom poznać nowe metody i formy pracy możliwe do zastosowania niezależnie od sposobu nauczania oraz udzielić konkretnej pomocy w przypadkach tego wymagających.

Program szkolenia:

1.Wewnętrzne i zewnętrzne elementy systemu zapewnienia jakości i podstawa prawna ich funkcjonowania.

 •  Omówienie form nadzoru i ich związku z jakością kształcenia w oparciu o przepisy
 • Rozporządzeń MEN:- z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  – z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2.Analiza dotychczasowych efektów kształcenia i wychowania w szkole w kontekście poziomu spełnienia wymagań edukacyjnych oraz zmiany sposobu nauczania

 • Analiza dokumentów:- Statut szkoły,
  – Program wychowawczo -profilaktyczny,
  – Plan nadzoru dyrektora szkoły
  – Sprawozdanie ze  sprawowanego nadzoru  ze szczególnym uwzględnieniem wniosków  z niego wynikających
  – Analiza wyników egzaminu zewnętrznego- praca warsztatowa metodą DT- w kontekście jakości pracy szkoły.

3. Nowe metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami, które uwzględniają możliwości poszczególnych uczniów i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły do wykorzystania w nauczaniu tradycyjnym oraz on- line

 • Prezentacja:

-nowe metody aktywizujące uczniów, uwzględniające ich indywidualne możliwości i zmianę sposobu nauczania,
-sposoby skutecznego motywowania uczniów,
-myślenie wizualne sposobem na kształcenie umiejętności uczenia się uczniów,
-style uczenia się uczniów.

 • Dyskusja nad przydatnością prezentowanych metod i możliwością ich wykorzystania w konkretnych tematach zajęć edukacyjnych.
 • Wypracowanie  systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły w szczególności podczas nauczania on-line w oparciu o analizę SWOT, burzę  mózgów

4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w szczególności podczas nauczania on-line

 • Analiza psychologiczno-pedagogicznych problemów dostrzeżonych u uczniów podczas lekcji prowadzonych on-line
 • Propozycje rozwiązań wypracowane podczas zajęć warsztatowych.

5. Podsumowanie zajęć

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Prowadzący: Maria Rajchelt

Nauczyciel dyplomowany, mgr geografii UŁ, studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową (PŁ) oraz ochrony i kształtowania środowiska(UŁ), doświadczenie 21 letnie na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej, wieloletnie doświadczenie  w charakterze wykładowcy  (studia podyplomowe, kursy nadające kwalifikacje pedagogiczne, szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli związane z edukacją).

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.