fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne

Wychowawcza rola szkoły polega na wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Znajduje to swój wyraz w treściach, zadaniach wychowawczych i profilaktycznych, ujętych w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo – profilaktycznym każdej szkoły, konstruowanym na podstawie corocznie przeprowadzanych diagnoz środowiska szkolnego. Taka procedura pozwala skutecznie realizować zarówno cele odpowiadające bieżącym potrzebom społeczności szkolnej, jak również cele nadrzędne, długofalowe, wyrażone w wizji i misji szkoły oraz sylwetce absolwenta. Długotrwała praca zdalna, izolacja społeczna wywołana pandemią COVID 19 spowodowała u wielu uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli wiele negatywnych skutków, co skłania szkoły do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań ukierunkowanych na ich eliminację, bądź osłabienie. Zakres tych działań nie może być jednak przypadkowy, narzucany odgórnie, a powinien wynikać z celowo przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne danej szkoły czy placówki oświatowej. W procesie diagnozy nie tylko należy zwrócić uwagę na potrzeby uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysu, ale potrzeby całej społeczności szkolnej, która niewątpliwie wymaga odbudowania i reintegracji.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in., z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie się im mierzyć w obszarze wychowania i profilaktyki oraz w jaki sposób zorganizować procesy diagnostyczne, by adekwatnie określić treści, zadania wychowawczo – profilaktyczne, konieczne do podjęcia skutecznego wyeliminowania, bądź łagodzenia skutków długotrwałej pandemii i nauczania zdalnego.


Program szkolenia:

Program szkolenia:

1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne

 • Dzieci i młodzież po roku pandemii
 • Utrudnione wypełnianie roli wychowawczej przez rodziców i nauczycieli
 • Priorytet wychowania i profilaktyki – rekomendacje dla szkół
 • Model Podnoszenia Kompetencji (Weissberg, Caplan i wsp. 1991)

2. Obszary i narzędzia do diagnozy pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki

 • Obszary do diagnozy, istotne z uwagi na długotrwałą pandemię
 • Narzędzia rekomendowane lub powszechnie stosowane, w tym służące diagnozie czynników ryzyka i czynników ochronnych
 • Alternatywne metody wykorzystywane do zbierania danych

3. Diagnoza potrzeb w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych, ukierunkowanych na eliminację bądź osłabienie skutków pandemii

 • Analiza treści wychowawczo – profilaktycznych zawartych w podstawie programowej
 • Ewaluacja istniejących programów wychowawczo – profilaktycznych – analiza wyników, sformułowanie wniosków
 • Analiza wyników diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, czynników ochronnych i czynników ryzyka
 • Analiza wyników diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w sytuacji kryzysowej

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.