Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Ewa Usiądek

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie, ul. ul. Poniatowskiego , 64-200 Wolsztyn

Inwestycja: 3300,00 zł

Deklarowana liczba uczestników: ok. 40 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?

  O szkoleniu

  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, to ten rozdział statutu każdej szkoły, który powinien gwarantować uczniom sprawiedliwe i zgodne z prawem ocenianie umiejętności i zachowania. Czy rzeczywiście tak jest i działamy zgodnie z prawem? Czy nasze rozumienie przepisów oświatowych jest zbieżne ze zdaniem prawników, Rzecznika Praw Dziecka, ekspertów MEN?

  Na te pytania odpowiemy w trakcie szkolenia, które będzie wsparciem dla każdego nauczyciela i wychowawcy. Przypomnimy sobie jakie funkcje pełni ocenianie w procesie dydaktycznym i jakie zadania mają w związku z tym nauczyciele. Poddamy analizie zapisy statutu Państwa szkoły, by sprawdzić, czy skonstruowaliście je zgodnie z intencją ustawodawcy. Omówimy najczęściej popełniane błędy, np.: brak przejrzystych zapisów, dotyczących udostępniania ocenionych prac pisemnych, zbyt wysokie wymagania, którym muszą sprostać uczniowie, by móc otrzymać ocenę celującą, stawianie ocen niedostatecznych za brak podręcznika, czy ograniczenie możliwości poprawiania ocen. W atmosferze szacunku i otwartości postaramy się wyjaśnić wszystkie trudne kwestie, związane z ocenianiem w szkole.

  Proponowany program szkolenia

  1. Analiza i omówienie przepisów prawa oświatowego, dotyczącego warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
   • Co podlega ocenianiu?
   • Co powinno znaleźć się w Statucie, by wyczerpywał zagadnienie wewnątrzszkolnego oceniania?
   • Podstawowe zasady techniki prawodawczej
  2. Funkcje oceniania w procesie kształcenia, m.in.:
   • Wspierająca
   • Diagnostyczna
   • Afirmacyjna
   • Kształtująca
   • Informacyjna
   • Motywacyjna
  3. Krytyczna analiza zapisów Statutu w obszarze wewnątrzszkolnego oceniania
   • Kryteria i wymagania na poszczególne oceny
   • Kryteria oceny zachowania
   • Udostępnianie sprawdzonych prac rodzicom i uczniom
   • Prawa i obowiązki ucznia
   • Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Ewa Usiądek

  Polonistka, egzaminatorka egzaminu maturalnego z języka polskiego OKE, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Personalnego i Relacji Publicznych. Doświadczona trenerka, od 15 lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mediacji, komunikacji i aktywizujących metod pracy na lekcji oraz motywowania uczniów do pracy.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z