Formularz potwierdzający organizację szkolenia

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie

Data szkolenia:

Czas trwania:

Szkolenie poprowadzi: Izabela Ziętara

Miejsce szkolenia: Gościejewo 14, 64-611 Gościejewo

Inwestycja: 2800,00 zł brutto

Deklarowana liczba uczestników: 29 osób

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkolenia oraz informacjami o prowadzącym

  Sprzęt multimedialny zapewniony przez placówkę:

  Dane do faktury

  Nabywca

  Odbiorca

  Zamawiający szkolenie

  Lista uczestników szkolenia

  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres zamawiającego szkolenie. Dokumenty zostaną przekazane w zaszyfrowanym pliku, do którego hasło przekażemy bezpośrednio zamawiającemu. Przekazanie nam listy uczestników jest równoznaczne z poświadczeniem obecności na szkoleniu wymienionych w dokumencie osób oraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wystawienia zaświadczeń. Jeżeli któraś z osób uczestniczących w szkoleniu nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i przesłanie zaświadczenia na adres zamawiającego należy usunąć go z listy uczestników przekazanej organizatorowi. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane Polityce Prywatności.

  Pobierz szablon listy uczestników, uzupełnij ją po szkoleniu i przekaż nam drogą elektroniczną

  Informacje:

  • Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.
  • Warunkiem realizacji szkolenia jest wypełnienie formularza najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zajęć.
  • W przypadku większej liczby uczestników, niż deklarowana w formularzu faktura zostanie zmodyfikowana zgodnie z naszym cennikiem.
  • W kolejnym dniu roboczym po zakończonym szkoleniu na adres e-mailowy zamawiającego zostanie przesłana faktura z 14-dniowym terminem płatności.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie

  O szkoleniu

  Ponieważ Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym – może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków, w roku szkolnym 2023/24 wśród kierunków polityki państwa znalazło się doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania.

  Skutki oceniania szkolnego mogą być widoczne w postępowaniu człowieka nawet przez całe życie. To często doświadczenia związane z ocenianiem  utrwalają wizerunek siebie pełen deficytów i przekonań typu: To nie dla mnie… Ja się do tego nie nadaję … . Często zamyka to w przyszłości możliwość uczenia, a także chęć rozwoju. Jak tego uniknąć? Jak spowodować, aby młody człowiek wychodził z systemu edukacji z poczuciem, że świat należy do niego?

  Przy tym wszystkim ocenianie budzi liczne kontrowersje – czy dzisiaj w modelu oceniania, opisanym w prawie mamy średnie ważone, średnie arytmetyczne, oceny niedostateczne za brak prac domowych, za aktywność, oceny za estetykę zeszytów. Czy możemy ograniczać uczniom prawa przy poprawianiu ocen, jak ustalać i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne czy roczne?  Jak wreszcie poprawnie formułować zapisy dotyczące oceniania w statucie szkoły, by były zgodne z prawem i motywowały ucznia? Na te wątpliwości i pytania spróbujemy odpowiedzieć w czasie spotkania.

  Szkolenie ma na celu nie tylko poinformować o istocie i zasadach oceniania, ale również wspólną analizę typowych błędów w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego oraz propozycje przykładowych, poprawnych rozwiązań.

  Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia, połączonego z indywidualną analizą zapisów statutu szkoły.
  W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawy prawne oceniania – analiza zapisów Ustawy o Systemie oświaty
   • Analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
   • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
  2. Model oceniania wpisany w przepisy prawa
   • Trójfazowy model oceniania sprawdzającego Bolesława Niemierko
   • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania
   • Dostosowanie wymagań
   • Zasady konstruowania testów i ustalania norm procentowych
   • Analizy wyników testowania, w tym łatwość zadań i wnioskowanie na podstawie łatwości zadań
  3. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły
   • Cele, zasady i zawartość dokumentu
   • Skala i sposoby uzgadniania ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby uzasadniania ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
   • Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych – analiza przykładowych zapisów
   • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby uzasadniania ocen bieżących praz śródrocznych i rocznych – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem – analiza przykładowych zapisów
   • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w przypadku złożenia zastrzeżeń – analiza przykładowych zapisów
  4. Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem
   • Średnie i średnie ważone w ocenianiu
   • Ocena celująca i jej rola w systemie oceniania
   • Zbyt wysokie normy %
   • Oceny za zaangażowanie, aktywność, estetykę zeszytów
   • Oceny niedostateczne za brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, brak aktywności, za nieobecności
  5. Przykładowy wzór dokumentu
   • Układ dokumentu
   • Przykładowe zapisy

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

  Szkolenie poprowadzi:

  Izabela Ziętara

  Honorowy Profesor Oświaty, dyrektorka szkoły podstawowej w Toruniu. Była doradczyni metodyczna nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego, kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach, trenerka doradztwa zawodowego i myślenia krytycznego, wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą, edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników, ekspertka ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z