fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Black Friday w A-Z!

25 listopada 2021
Zespół A-Z

Tylko w ten piątek! Zarejestruj się na szkolenie otwarte z 10% zniżką!

 

Albo zamów szkolenie dla rady pedagogicznej tańsze o 5%!

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY – 10% ZNIŻKI NA SZKOLENIA OTWARTE I 5% ZNIŻKI NA SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

(dalej „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 26 listopada 2021 r. w godzinach 00:01 – 23:59

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 10% zniżki na szkolenia otwarte lub/oraz 5% zniżki na szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Dokonać rejestracji na szkolenie otwarte z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-otwarte/pelen-harmonogram-szkolen
 • Dokonać zamówienia na szkolenie dla rady pedagogicznej z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/
 • Uczestnik może dokonać wielu rejestracji/zamówień i otrzymać odpowiadającą ich liczbie i rodzajowi zniżek.
 • Rejestracją/zamówieniem objętym promocją jest wyłącznie pierwsza rejestracja na wybrane szkolenie otwarte i pierwsze zamówienie wybranego tematu rady pedagogicznej.
 • Rejestracje/zamówienia dokonane po uprzednim wypisaniu się ze szkolenia otwartego lub rezygnacji ze szkolenia dla rady pedagogicznej nie są objęte niniejszą promocją.

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.