fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od września 2022 roku

Uwaga! Od września zmiany w systemowych rozwiązaniach dotyczących awansu zawodowego. Obecny system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmiernej biurokracji, wydłużenia czasu awansu (niewpływającego na znaczące podwyżki płac) oraz odejścia od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi. Powodował również wzrost aktywności zawodowej nauczycieli, ale tylko w czasie staży, a uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiązało się z szeregiem wymogów formalnych, a także przygotowaniem planów rozwoju zawodowego na okres staży oraz sprawozdań z ich realizacji.

Czy po zmianie będzie inaczej? Czy nastąpi zapowiadane uproszczenie systemu awansu zawodowego, przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych oraz zapewnieniu równomiernego rozwoju nauczycieli, w okresie całej ścieżki awansu zawodowego, a nie tylko podczas stażu? Czy zmiany w zakresie awansu zawodowego będą jednocześnie korzystnie wpływały na poziom otrzymywanego przez nauczycieli wynagrodzenia?

Zapraszamy do wspólnej analizy nowego systemu.

 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli

 

 • Regulacje prawne, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)

 

2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

 • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania mentora
 • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu

 

3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego,  jako wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli

 

 • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
 • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
 • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Skutki negatywnej opinii komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela, po negatywnej opinii komisji

 

4. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela

 

 • Obligatoryjne,wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli
 • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego
 • Procedury oceny pracy nauczyciela w szkole
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia)

 

5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:

 • Analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
 • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych

 

6. Dyrektor i jego rola w awansie zawodowym

 

 • Zadania dyrektora
 • Procedury w szkole dotyczące awansu
 • Obowiązująca dokumentacja
 • Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w powiązaniu z awansem zawodowym
 • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.