Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy szkoły - nowe i stare podstawy prawne działań Dyrektora szkoły

Szanowni Dyrektorzy,

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zawarte w dwóch ustawach Prawo oświatowe oraz w Ustawie wprowadzającej Prawo oświatowe – nie znaczy to jednak, że Ustawa o systemie oświaty nie funkcjonuje. Niektóre jej zapisy obowiązują nas dalej.

Ciekawą sytuacje w bieżącym roku szkolnym tworzą przepisy Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe – pozwalają na  działanie starych rozporządzeń w „starych” typach szkół – te rozporządzenia muszą być jednak dostosowywane do przepisów obowiązujących szkoły od września, czyli muszą być dostosowane do ustawy Prawo oświatowe i stąd tak dużo rozporządzeń zmieniających.

Pojawiły się już nowe przepisy wykonawcze, np. 31 sierpnia zostało podpisane 11 a wcześniej w czasie wakacji 49 nowych rozporządzeń  - najczęściej są to akty, które jedynie dostosowują zapisy prawa do nowego ustroju, ale często zmieniają także organizację funkcjonowania szkoły – tak jest w przypadku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 Oto najkrócej opisana sytuacja dyrektorów w nowym roku szkolnym. Jak zatem odnaleźć właściwe akty prawa? Jak odnaleźć właściwe tryby postepowania? Na których podstawach prawnych funkcjonuje moja szkoła – nowych czy starych? -  te i inne problemy rozwiążemy razem – zapraszam na spotkanie, którego głównym celem jest dostarczenie aktualnych informacji na temat zmian wynikających   z nowych przepisów prawa oświatowego.
                                                                                                                  
                                                                                                                                 
Program seminarium

- Prawo oświatowe – omówienie i interpretacja wybranych zapisów, w tym dotyczących:                     

programu wychowawczo - profilaktycznego,
statutów szkół i przedszkoli,
organizacji innowacji w szkole
nadzoru pedagogicznego.

- Związki i zależności między ustawą Prawo oświatowe a Ustawą o systemie oświaty, ustalenie, które zapisy Ustawy o systemie oświaty jeszcze obowiązują, w tym:

omówienie zasad klasyfikowania i promowania - dwie podstawy prawne obowiązujące w bieżącym roku szkolnym,
omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty, 
przypomnienie zasad dopuszczania programów  - stare zasady obowiązujące we wszystkich typach szkół.

- Omówienie zmian w aktach wykonawczych obowiązujących w bieżącym roku szkolnym,w tym szczegółowo organizacja:

roku szkolnego – wykorzystanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
organizowania dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego
pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
nauczania indywidualnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
kształcenia dzieci i  uczniów  niepełnosprawnych,
wczesnego wspomagania,
indywidualnego toku nauczania i indywidualnego programu nauczania, 
nadzoru pedagogicznego,
wymagań państwa,

- Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

- Realizacja i monitorowanie nowej i starej podstawy programowej z uwzględnieniem warunków wpisanych w dokumenty

Zajęcia prowadzi - Marzena Siejewicz -
edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny

Szkolenia zamknięte - Nowości