Statut szkoły a nowelizacja prawa oświatowego

Nowe prawo oświatowe, zmiana struktury organizacyjnej szkół, powodują konieczność przystosowania statutów do obecnie obowiązującego prawa.  Jest to również okazja do tego, aby   przyjrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy  zapisy statutu  są zgodne z „zasadami technik prawodawczych” oraz z obowiązującym prawem.  To dobry moment, by naszemu statutowi nadać nową formę oraz wprowadzić nowe treści.

Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację i zadania szkoły w zakresie  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Jest aktem prawa wewnętrznego  i powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły i być w zgodzie z prawem oświatowym. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty.  Treść statutu powinna być najwyższej jakości; wymaga to od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów  i bieżącego dokonywanie zmian zgodnie z prawem oświatowym.

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli
i placówek oraz przedstawicieli organów prowadzących na zajęcia związane z nowelizacją statutów. Przygotowaliśmy szkolenie, które pomoże przygotować się do obowiązujących i nadchodzących zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych.
Szczegółowy program zajęć:


1.Rola i znaczenie statutu szkolnego w działalności szkoły.
2.Wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu szkoły.
3.Tworzenie statutu z uwzględnieniem „zasad technik prawodawczych”
- budowa statutu;
- prawidłowe dokonywanie zmian w statucie;
- jednostki redakcyjne statutu;
- sporządzanie  uchwał  rady pedagogicznej dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu;
- elementy, które powinny  znaleźć się  w statucie zgodnie z nowymi przepisami prawa.
4.Analiza przykładowego statutu pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej.
5.Analiza nowych uregulowań prawnych pod katem ich przydatności do tworzenia statutu szkoły.


Zajęcia prowadzi- Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

 

 

Szkolenia zamknięte - Nowości