Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w placówce w kontekście nowego stanu prawnego (praktyczne warsztaty udzielania i dokumentowania PPP w przedszkolu, szkole i placówce)


Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej stało się standardem pracy każdej placówki edukacyjnej. Nauczyciele podejmują wiele działań związanych z diagnozą i projektowaniem rozwoju uczniów we współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiadomo, że działania te muszą mieć charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.  

Ministerstwo Edukacji po kilku latach od wprowadzenia rozporządzenia poddało refleksji dotychczasowe działania. Zauważono, że wiele w tym obszarze szkoły już wypracowały, jednak pojawiły się błędy i trudności, które uwzględniono w nowych rozporządzeniach.

Te zmiany, postaramy się przybliżyć nauczycielom, uwzględniając specyfikę pracy konkretnej placówki edukacyjnej. Dzięki temu, działania związane z udzielaniem PPP będą efektywnym narzędziem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy po szkoleniu:

  •       Będą dysponowali wiedzą z zakresu prawa oświatowego dotyczącego pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.

  •   Wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce edukacyjnej.

  •    Otrzymają praktyczne wskazówki jak udzielać pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.

Program szkolenia:

1.    Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2.    Kształcenie indywidualne zgodne z nowymi rozporządzeniami MEN.

3.  Diagnoza funkcjonalna - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych

4.    Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:  zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

5.    Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.

6.    Efektywne formy udzielenia PPP – dobre praktyki, doświadczenia z różnych szkół.

7.    Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP - procedury, IPET-y, realizacja wniosków.

Zajęcia prowadzi psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, edukatorka z wieloletnim doświadczeniem, wcześniej doradca metodyczny ds. wychowania; autorka i realizatorka kilkudziesięciu warsztatów metodycznych prowadzonych dla nauczycieli w wielu miastach Polski.

 

Szkolenia zamknięte - Nowości