Warsztat diagnostyczno-rozwojowy skutecznym narzędziem dyrektora w kompleksowym systemie wsparcia nauczycieli

Zmodernizowany i kompleksowy system wsparcia – jaki proponujemy szkołom i placówkom wprowadza trwałą zmianę jakościową, a jego efekty są dostępne całej społeczności szkolnej, pod względem ekonomicznym jest bardziej opłacalny niż jednostkowe doskonalenie, angażuje wszystkich członków rady albo nawet całą szkołę!

Dyrektor szkoły otrzyma pomoc zarówno w planowaniu i organizowaniu rozwoju szkoły, jak i wdrażaniu zmian związanych z realizacją polityki edukacyjnej państwa.

Korzyści dla dyrektorów:

 • pomoc w pogłębieniu diagnozy potrzeb szkoły oraz wyborze priorytetowego obszaru do rozwoju
 • pomoc w zaplanowaniu i organizowaniu doskonalenia nauczycieli zgodnie
  z aktualnymi potrzebami szkoły
  (na terenie szkoły)

   

Program szkolenia :

 • Wprowadzenie – cel spotkania, metody i formy pracy
   
 • Identyfikacja obszarów rozwojowych w placówce
   
 • Wspólny wybór kluczowego obszaru do rozwoju – uzgodnienie priorytetów rozwojowych
   
 • Pogłębiona analiza wybranego obszaru – wskazanie podobszarów/zadań rozwojowych, opisanie obecnego stanu w placówce, ocena trudności barier i konsekwencji zmiany
   
 • Określenie/zdefiniowanie rezultatów, jakie rada chciałaby osiągnąć w wybranym przez nią obszarze
   
 • Szukanie przyczyn – dlaczego nie jest tak, jak chcemy, żeby było? Co powoduje, że nie mamy stanu docelowego?
   
 • Planowanie projektów rozwojowych

 • Ewaluacja warsztatu
zamknięte nadzór