Monitorowanie wdrażania podstawy programowej

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu w placówce systemu monitorowania podstawy programowej , zapewniającego jej realizację,  z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli.
Uczestnik po zajęciach zna:
 • Podstawowe pojęcia związane z podstawą programową i monitorowaniem
 • Budowę podstawy programowej
 • Obowiązki nauczyciela/dyrektora związane z monitorowaniem podstawy programowej a wynikające z prawa oświatowego
Uczestnik po zajęciach zna umie:
 • Zaprojektować narzędzia do monitoringu podstawy programowej
 • Dokonać oceny spójności wybranego / stworzonego przez siebie programu z podstawą programową
 • Dokonać oceny spójności planu dydaktycznego z podstawą programową
 • Skonstruować narzędzia do monitoringu podstawy programowej
 
Program szkolenia :
 • Podstawowe pojęcia związane z podstawą programową i monitorowaniem
 • Monitorowanie podstawy programowej  w prawie oświatowym  (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań państwa – rozporządzenie o nadzorze)
 • Budowa podstawy programowej
 • Podstawa programowa a program nauczania
 • Spójność wybranego / stworzonego przez nauczyciela programu z podstawą programową (odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora – przykładowe narzędzia)
 • Planowanie dydaktyczne nauczyciela, spójność planowania z podstawą programową, wybranym programem, wybranym planem nauczania, rzeczywistą liczbą godzin w danym roku szkolnym – przykładowe narzędzia
 • Realizacja podstawy programowej:
  - system monitorowania podstawy
  - odpowiedzialność dyrektora
  - odpowiedzialność nauczyciela
  - odpowiedzialność rodzica i ucznia
 • Monitorowanie rezultatów określonych w podstawie programowej – przykładowe narzędzia – odpowiedzialność nauczycielai dyrektora.
 
Formularz zamknięte nadzór