Jak bezpiecznie przeprowadzić szkołę przez zmiany - Zadania Dyrektora

 

Zapraszam do organizacji seminarium w Państwa Mieście - Przyjedziemy do Was !
Inwestycja : 225 zł/os. - minimalna ilość osób 20 (zawiera szkolenie, materiały,dojazd)


Kontakt: Maciej Roth 660-577-077 maciej.roth@a-z.edu.pl

 

Jak bezpiecznie przeprowadzić szkołę przez zmiany prawne i organizacyjne ?
– zadania dyrektora związane z wejściem nowego ustroju szkolnego.


Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wyznaczają nowe zasady organizacji pracy szkoły, zmienia się podstawa programowa, ramowe plany nauczania, pojawia się nowa definicja statutu i arkusza organizacyjnego, program wychowawczy i profilaktyczny staje się jednym dokumentem, wchodzą nowe przepisy związane z ruchem kadrowym i rekrutacją. 
 
Celem naszego spotkania będzie poznanie zmian w organizacji pracy szkół po wdrożeniu nowego ustroju szkolnego, przygotowanie szkoły do wejścia „wszechogarniającej zmiany” i bezpieczne wprowadzenie nauczycieli w nową rzeczywistość.

Aby tak liczne zmiany, przy bardzo krótkim terminie realizacji, nie stanowiły problemów, a dyrektor należycie wywiązał się ze swoich obowiązków, zapraszam na szkolenie, na którym szczegółowo omówię  problematykę zmian organizacyjnych i prawnych  oraz zaprezentuję gotowe wzory pism, propozycje zapisów nowych regulacji w statucie szkół .

Dziś trzeba także uświadomić nauczycielom, jakie zmiany czekają ich w związku z wejściem nowych podstaw programowych i nowych ramach planów nauczania, w szkołach podstawowych pojawią się na nowo VII I VIII klasy, a w okresie przejściowym gimnazjaliści – trzeba przypomnieć sobie charakterystykę tego etapu rozwoju dziecka i zasady dydaktyki, które należy stosować na zajęciach lekcyjnych.

Interpretacja tych zmieniających się przepisów rodzi wiele pytań i wątpliwości. Zapraszam do dyskusji na ten temat, ponieważ szczególnie ważne jest także to, aby każdy dyrektor i nauczyciel potrafił dokonać oceny sytuacji i podjąć właściwe decyzje.

Program seminarium:

I.    Nowe ramowe plany nauczania
•    nowa filozofia i nowy układ ramowych planów nauczania,
•    godziny dyrektorskie i samorządowe - przeznaczenie i wykorzystanie,
•    pomoc psychologiczna ??? jak ją dziś zorganizować?
•    analiza liczby godzin w porównaniu ze starymi ramówkami.
II.    Nowa podstawa programowa
•    cele i zadania szkoły wynikające z preambuły podstawy programowej,
•    wartości wskazane do realizacji w nowej podstawie programowej dla nauczycieli przedmiotów i wychowawców,
•    analiza na nowo zdefiniowanych umiejętności ogólnych (kluczowych) umieszczonych  w podstawie programowej, rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego przez wszystkich nauczycieli,
•    treści - umiejętności szczegółowe i ich układ na poszczególnych przedmiotach,
•    wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej w aspekcie dydaktycznym,
•    analiza warunków realizacji podstawy programowej na poszczególnych przedmiotach - przygotowanie szkoły do realizacji warunków nowej podstawy,
•    klasy VII i VIII a realizacja nowych podstaw programowych – przejście ze „starej”
na „nową” podstawę programową – jak złagodzić zmianę podstawy uczniowi,
•    monitorowanie nowej podstawy programowej.

III.    Klasa VII i VIII w czasie zmian
•    ogólna charakterystyka rozwoju dziecka w klasie VII i VIII oraz zasady dydaktyki,
które należy stosować na zajęciach lekcyjnych w starszych klasach szkoły podstawowej ośmioklasowej,
•    „ramówki” w okresie przejściowym – VII i VIII klasa w nowych ramowych planach nauczania,
•    klasy VII i VIII a realizacja nowych podstaw programowych – przejście ze „starej”
na „nową” podstawę programową – jak złagodzić zmianę podstawy programowej siódmoklasiście.

IV.    Organizacja pracy szkoły – nowe wymagania postawione przed dyrektorem w rozporządzeniu w sprawie organizacji pracy szkół,
•    zmiana funkcjonujących zespołów nauczycielskich i sprawozdawczości tych zespołów,
•    liczebność oddziałów i grup oraz organizacja świetlicy, biblioteki, internatu,
•    organizacja oddziałów specyficznych, w tym dwujęzycznych, sportowych, klas łączonych,
•    nazwa szkoły i procedura nadania imienia,

V.      Statut szkoły w nowych przepisach prawa
•    techniki prawodawcze istotne przy redagowaniu zapisów statutu,
•    nowa struktura statutu,
•    przykładowe zapisy statutu,
•    wzór statutu.

VI.    Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły, w tym zmiany w programie wychowawczo – profilaktycznym.
VII.    Inne zagadnienia – wybrane przez uczestników szkolenia – np. zmiany
w przepisach związanych z arkuszem, rekrutacją, szczególnymi przepisami kadrowymi dla nauczycieli gimnazjów.
VIII.    Zadania dyrektora w ostatnich miesiącach przed wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego.

Zajęcia prowadzi - Marzena Siejewicz - edukatorka - absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia
do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO - prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie "Nauczyciel badacz", posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

 

zamknięte - prawne i kadrowe zamknięte nadzór