A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie: oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz innych rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/ placówki oświatowej

           Nowy rok szkolny, jak zwykle niesie ze sobą pakiet zmian w prawie oświatowym, które dyrektor ma obowiązek wdrożyć w szkole, a to wymaga usystematyzowania wiedzy rozproszonej w rożnych aktach prawnych i przekazania jej w sposób uporządkowany w środowisku szkolnym. Efektywne zarządzanie szkołą to umiejętność mądrego zaplanowania procesu wdrożenia zmian w pracy szkoły/przedszkola, wyznaczenia zadań i wypracowanie potrzebnej dokumentacji.

           Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które przygotuje Was do sprawnego wykonania wyżej wymienionych zadań, a dodatkowo będzie okazją do wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami i zadania pytań o sposób poradzenia sobie z bieżącymi obowiązkami dyrektora.

Cele szkolenia:

 1. Usystematyzowanie wiedzy o zmianach w funkcjonowaniu jednostek oświatowych wynikających ze zmian w prawie oświatowym.
 2. Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce.
 3. Rozwijanie kompetencji zarządzania jednostką oświatową.

Plan szkolenia:

Sesja I
Połączenie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli.

 • Na czy polega wydłużenie awansu zawodowego.
 • Warunki otwarcia stażu w skróconym trybie.
 • Staż na stopień nauczyciela kontraktowego selekcją do zawodu.
 • Nowe terminy na złożenie sprawozdania i złożenie opinii przez opiekuna stażu.
 • Zmiana wymagań i obowiązków nauczycieli w czasie odbywania stażu.
 • Zmiany w dokumentacji z postepowania o nadanie stopnia awansu zawodowego
  oraz sposobie jej przechowywania.
 • Przepisy przejściowe dla trwających staży na kolejny stopień awansu zawodowego.

Nowy paradygmat oceny pracy nauczyciela.

 • Ocena z mocy ustawy obowiązkowa dla nauczyciela i dyrektora.
 • Nowa skala oceny i jej motywacyjny charakter.
 • Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego – warunki i tryb jego wdrożenia.
 • Tryb dokonywania oceny i zasięgania opinii o pracy nauczycieli i dyrektorów.
 • Metoda ustalania oceny stopnia spełniania kryteriów oceny.
 • Wdrożenie systemu oceniania wg nowych zasad a aktualność dotychczasowych ocen
  i oceny dorobku zawodowego.
 • Tryb odwoławczy ocen pracy nauczycieli i dyrektorów – skład zespołów rozpatrujących odwołanie.

Sesja II
Dostosowanie organizacji pracy szkoły do nowych przepisów prawa:

 • Systemowy charakter doradztwa zawodowego w systemie oświaty:
  • WSDZ w statucie szkoły;
  • szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny;
  • zadania doradcy zawodowego w szkole;
  • kwalifikacje doradcy zawodowego docelowo i w okresie przejściowym
 • Wycieczki szkolne krajoznawcze i turystyczne – nowe definicje, nowe zasady, nowa dokumentacja.
 • Monitoring w szkole po wdrożeniu RODO.
 • Korekty w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnym.
 • Zmiany w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków organizacji kształcenia – standard pracy szkoły po zmianach.

Sesja III
Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli

 • Zmiany w sposobie zatrudniania stażysty w związku z wydłużeniem jego stażu.
 • Zmiany w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycieli, w tym nauczycieli z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Stosowanie przepisów o pensum łączonym w praktyce.
 • Ograniczenie przydzielania godzin ponadwymiarowych.
 • Zmiany w zakresach zadań specjalistów ustalone rozporządzeniem MEN.

Zmiany w organizacji konkursów na stanowisko dyrektora

 • Nowe zasady powoływania komisji konkursowej.
 • Ustawowy obowiązek tajnego głosowania rady pedagogicznej w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik   administracji  samorządowej).  Autorka wielu publikacji
i  projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu  ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.