A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym opisanym w prawie modelu oceniania

Rozporządzenie w sprawie oceniania dokładnie określa, co na temat oceniania musi znaleźć się w statucie każdej szkoły, ale zapisy statutu w dużej części są autonomiczne i  zależą od decyzji rady pedagogicznej. Mamy więc w szkołach ponowną dyskusję nauczycieli o ocenianiu bieżącym i nowe decyzje, jaki będzie w szkole system oceniania, kiedy, w jakim zakresie i w jakich sytuacjach nauczyciele będą stawiać stopnie, a w jakim przekazywać uczniom informacje pomagające się uczyć.

Warto zabrać w tej dyskusji merytorycznie głos – proponuję zatem wymianę poglądów w eksperckim gronie dyrektorów i osób odpowiedzialnych za wewnątrzszkolne ocenianie. Proponowany przeze mnie warsztat uwzględnia informacje, dotyczące oceniania w obecnym systemie prawnym oraz budowy wewnętrznego oceniania w statutach szkół.

Na szczególną uwagę zasługuje moduł dotyczący różnych sposobów udzielania informacji zwrotnej przy ocenianiu bieżącym (obecnie informacja ta pojawia się nie tylko w rozporządzeniu w sprawie oceniania, ale także w wymaganiach państwa – jest zatem obserwowana podczas ewaluacji zewnętrznej na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli). 

Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowy, przykładowy wewnątrzszkolny system oceniania, który można dostosować do swojej placówki.

Program szkolenia:

 • Założenia ogólne oceniania wewnątrzszkolnego w zreformowanym systemie edukacji, podstawy prawne oceniania,
 • Ocenianie wewnątrzszkolne – cele, zasady i zawartość dokumentu
 • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania, dostosowanie wymagań – przykładowe zapisy w dokumencie;
 • Budowa testów i skala % ocen – problemy z określeniem zasad dla ocen celujących;
 • Sposób uzgadniania ocen klasyfikacyjnych, czy potrzebna średnia ważona??
 • Skala i sposób formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; w tym uzgodnienie ocen bieżących i śródrocznych;
 • Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania
 • Bieżąca ocena opisowa i jej formy oraz sposób dokumentowania;
 • Sposób uzasadniania ustalonych ocen;
 • Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych;
 • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i formę sprawdzania zasadności odwołania (np. egzamin sprawdzający);
 • Termin klasyfikacji śródrocznej, np. dwa semestry-jak dotychczas lub trzy trymestry itp. jednak nie mniej niż jeden termin w każdym roku szkolnym;
 • Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych;
 • Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz – edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej  i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.