Zmiany w Karcie Nauczyciela – wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018r. Wałcz, Hotel Biały Domek, Ul. Kościuszki 27

Miejsce: Wałcz, Hotel Biały Domek, Ul. Kościuszki 27
Data: 08.02.2018r. godz. 09:00-15:00 Zmiana terminu z 09.02.2018r.
Inwestycja: 310zł/os.
Wykładowca: Grażyna Stańko


W sejmie procedowana jest (po pierwszym czytaniu, skierowana do Komisji Edukacji) ustawa o finansowaniu oświaty, w której zapisane są zmiany do Karty Nauczyciela. Przewidywany termin wprowadzenia zmian od 1 stycznia 2018 r. Zapowiadane zmiany, co do zasady dotyczą oceny pracy, awansu zawodowego, zatrudniania nauczycieli, wynagradzania nauczycieli, spraw socjalnych i urlopów nauczycielskich.

Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, osoby prowadzące sprawy kadrowe oraz pracowników JST do udziału w szkoleniu, mającym na celu jasne przedstawienie zmian i ich konsekwencji na funkcjonowanie placówek oświatowych.

I.Ocena pracy nauczyciela:
- wydłużona skala ocen,
- powiązanie oceny z awansem zawodowym,
- obligatoryjna ocena pracy dokonywana z urzędu we wskazanych ustawą
  terminach i okolicznościach,
- szczegółowy tryb odwoławczy od ustalonej oceny,
- ustawowa delegacja do ustalenia na poziomie szkoły i poziomie KO
   regulaminu określającego szczegółowe kryteria oceny.

II. Awans zawodowy nauczyciela:
- stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich,
- staż zawodowy a: nieobecność w pracy lub zmiana miejsca zatrudnienia,
- wydłużenie okresów pracy w szkole, niezbędnych dla rozpoczęcia stażu,
- zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy,
- komisja egzaminacyjna dla nauczyciela stażysty.

III.Zatrudnianie nauczycieli:
- nauczyciel stażysta,
- zaświadczenie z KRK – terminy,
- zakończenie stanu nieczynnego,
- ograniczenia wymiaru zatrudnienia.

IV.Wynagradzanie nauczycieli:
- dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych,


V.Czas pracy:
- ustawowe pensum dla psychologów, pedagogów,  …, i nauczycieli
   wspomagających,
- zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom na
  stanowiskach kierowniczych,
- nauczyciele niepełnosprawni.

VI.Uprawnienia socjalne i urlopy:
- likwidacja uprawnień (art. 54 – 61 KN),
- urlop wypoczynkowy dyrektor i wicedyrektor szkoły feryjnej,
- urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole 
  feryjnej i nieferyjnej,
- wykorzystanie urlopów zaległych,
- urlop wychowawczy,
- opieka nad dzieckiem do lat 14,
- urlop dla poratowania zdrowia (udzielanie, procedury, uprawnienia
  dyrektora, odwołanie od decyzji).

VII. Zmiana w art. 15 ustawy Prawo Oświatowe.
VIII.Przepisy przejściowe.
IX. Pytania do wykładowcy.


Zajęcia prowadzi Grażyna Stańko - wieloletnia edukatorka, ekspertka
w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy; była wykładowczyni UW;
wcześniej dyrektor wydziału kadr kuratoriów w Bydgoszczy i Warszawie.

Formularz najbliższe szkolenia wałcz

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl