A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut i jego dostosowanie do ustawy Prawo Oświatowe

      Dwie nowe ustawy – Ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nie tylko zmieniają ustrój szkolny, ale także organizację pracy szkół, w tym jeden z najważniejszych dokumentów szkoły – statut.

Traci moc rozporządzenie w sprawie ramowych statutów, a struktura statutu pojawia się w zapisach ustawowych – do 30 listopada 2019 roku każda przekształcona szkoła, musi dostosować zapisy statutu do Ustawy Prawo oświatowe.

Statut jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego musi proponować autonomiczne,  ale zgodne z prawem rozwiązania, ponieważ to zapisy statutu regulują codzienne działania nauczycieli  i uczniów. Prawidłowa budowa statutu i stała jego nowelizacja, to obowiązek każdego dyrektora. Zapraszam – wspólnie przeanalizujemy  budowę statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych, zredagujemy zmienione zapisy zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe    oraz uzgodnimy zasady wprowadzenia statutu w szkole.  Szkolenie ułatwi Państwu pracę nad tak ważnym dokumentem.

Program seminarium:

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły;

2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych;

3. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie:

 • celów i zadań szkoły,
 • organów szkoły i ich kompetencji,
 • nowej organizacji pracy szkoły,
 • zadań nauczycieli,
 • sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów,
 • sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • form opieki i pomocy uczniom,
 • organizacji biblioteki szkolnej,
 • organizacji internatu i świetlicy,
 • rodzajów nagród i kar dla uczniów,
 • zasady skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • warunków stosowania sztandaru szkoły,
 • godła szkoły oraz ceremoniału,
 • organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  wychowania, opieki i profilaktyki,
 • organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej.

 

Informacja dla osób zapisanych na spotkanie w Poznaniu:

Szkolenie 2. kwietnia 2019r.  zostało przełożone na 5. czerwca 2019r.

 

Informacje dla osób zapisanych na spotkanie w Katowicach:

Szkolenie 26. kwietnia 2019r. zostało przełożone na 7. czerwca 2019r.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.