A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola i zadania opiekuna stażu w praktyce nauczyciela

Rola i zadania opiekuna stażu w praktyce nauczyciela –  doskonalenie wiedzy i umiejętności opiekuna stażu, tym trening obserwacji zajęć i zasady udzielania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach.

Rok szkolny 2018/2019 to wejście zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zmian w awansie zawodowym. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące oceny i awansu wprowadzają – nowe terminy, procedury, nowe sposoby dokumentowania oraz nowe zadania dla opiekuna stażu. Dodatkowo pojawia się także obowiązek doskonalenia wiedzy i umiejętności opiekuna stażu – rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 w sprawie awansu zawodowego § 5. 1. Do zadań opiekuna stażu należą: 8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. Aby tak liczne zmiany nie stanowiły problemów, a opiekun stażu należycie wywiązał się ze swoich obowiązków na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających oraz zostaną zaprezentowane gotowe wzory dokumentów związanych z awansem nauczyciela.

Proponowane dokumenty zostały uaktualnione o zadania nauczycieli wynikające z kryteriów oceny ich pracy w nowej od września procedurze oceny. Szczególnym zadaniem, które będzie musiało być uwzględnione dla w opinii o dorobku zawodowym jest obserwacja zajęć. Zapraszam po gotowe arkusze obserwacji dla każdego stopnia awansu oraz dyspozycje do rozmowy po zakończeniu zajęć i wzory przykładowych informacji zwrotnych. Najważniejszą częścią tego fragmentu zajęć będzie trening umiejętności obserwacji. Do ćwiczeń wykorzystamy nagrane fragmenty zajęć oraz krótkie symulacje zajęć. Na spotkaniu pojawią się też propozycje zapisów dotyczących planu rozwoju, opinii opiekuna staży, dokumentowania działań stażu i dokumentacji w procesie postępowania awansowego.

1. Najważniejsze wymagania prawne związane z awansem zawodowym (terminy, procedury, dokumentowanie)

2. Zadania i obowiązki opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa

3. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu oraz kryteriów oceny pracy nauczyciela kończącego staż

4. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykładowe dokumenty na każdy stopień awansu

5. Obserwacja zajęć- podstawowe narzędzie pracy nauczyciela opiekuna stażu (przykładowe arkusze obserwacji, zasady formułowania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach, ćwiczenia w obserwacji zajęć na podstawie analizy nagrań zajęć oraz symulacji fragmentów zajęć)

5. Zasady formułowania opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.

6. Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego i nowe zasady egzaminu na poszczególne stopnie awansu, w tym zasady egzaminu praktycznego oraz omówienie składanej dokumentacji

6. Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu.


Prowadzący: Marzena Siejewicz

Zajęcia prowadzi Marzena Siejewicz – edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.