A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Postępowanie kontrolne NIK – obowiązki i uprawnienia dyrektorów szkół i JST

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w jednostkach wchodzących w przedmiotowy i podmiotowy zakres kompetencji kontrolnych NIK, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i placówek oświatowych. W trakcie wykładu zostaną poruszone kwestie uprawnień i obowiązków pracowników jednostek kontrolowanych, wynikających z ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, w trakcie i po zakończeniu czynności kontrolnych, dokumentowania czynności procesowych prowadzonych przez kontrolerów NIK oraz dokumentowania wyników kontroli, a także współpracy jednostek z NIK w sytuacji, gdy te jednostki nie są objęte kontrolą. Do realizacji tego zakresu szkolenia zostaną wykorzystane dokumenty wytworzone w NIK, z zachowaniem przepisów o tajemnicy kontrolerskiej.

 

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy JST – CUW-y, wydziały Oświaty, zespoły obsługi administracji szkół, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

Cel szkolenia:

 • praktyczne przybliżenie problematyki przeprowadzania, dokumentowania i przedstawiania wyników kontroli prowadzonych przez NIK w urzędach, w szkołach i placówkach oświatowych, ze szczególnym naciskiem na przedstawienie praw i obowiązków wszystkich uczestników biorących udział w postępowaniu kontrolnym.

 

Cele szczegółowe:

 1. Poznają problematykę w zakresie postępowania kontrolnego prowadzonego przez NIK, w tym dotyczącą ich udziału w tym postępowaniu.
 2. Przeanalizują dokumentację wytwarzaną w ramach procesu kontrolnego.
 3. Zaplanują czynności, które – w ich ocenie – będą konieczne do realizacji w ramach toczącego się postępowania kontrolnego.
 4. Wskażą na ewentualne wątpliwości co do prawidłowej interpretacji postępowań uczestników postępowania kontrolnego.

 

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie do kontroli, wszczęcie postępowania kontrolnego.
  • Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli
  • Rodzaje kontroli.
  • Uprawnienia NIK przed rozpoczęciem kontroli.
  • Upoważnienie do kontroli.
 2. Prowadzenie czynności procesowych. Prawa i obowiązki uczestników postępowania kontrolnego.
  • Analiza dokumentacji.
  • Pobieranie wyjaśnień od pracowników.
  • Przeprowadzanie oględzin.
  • Przesłuchanie w charakterze świadka.
  • Składanie oświadczeń.
 3. Dokumentowanie czynności kontrolnych
  • Protokołowanie czynności kontrolnych.
  • Sporządzanie innego rodzaju dokumentacji, w ramach prowadzenia czynności kontrolnych.
 4. Dokumentowanie wyników kontroli. Uprawnienia pracowników jednostek kontrolowanych po zakończeniu czynności kontrolnych.
  • Wystąpienie pokontrolne.
  • Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
  • Rozpatrywanie zastrzeżeń. Realizacja wniosków pokontrolnych.
  • Informacja o wynikach kontroli.

 

Prowadzący: Sławomir Sierański

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli w administracji publicznej, Prawa Europejskiego oraz menedżerskich. Wykładowca akademicki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Pułtusku w dziedzinie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i kontroli administracji. Prowadzący zajęcia w ramach aplikacji kontrolerskiej w Najwyższej Izbie Kontroli. Edukator pracowników NIK i administracji rządowej w zakresie procedur stosowanych przez organy kontroli i nadzoru działające w Polsce.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.