A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, w tym nad sposobem wykorzystania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, pracownicy JST nadzorujący szkoły i przedszkola, wszyscy zainteresowani.

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o zasadach organizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i nauczania indywidualnego, a także o zasadach finansowania tych zadań i zdobędą kompetencje z zakresu stosowania nowego prawa.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych organizacji rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności elastycznego korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości do tworzenia systemowych rozwiązań wspierania uczniów z problemami rozwojowymi.

Plan szkolenia:

 I. Na czym polega zmiana w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 1. Cztery etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w toku bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zadaniem każdej szkoły.
 2. Wykaz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady ich organizacji (czas trwania, liczba uczniów, kwalifikacje nauczyciela).
 3. Cztery formy indywidualizacji kształcenia
  a) nauczanie indywidualne – dlaczego w domu;
  b) zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej- przykłady rozwiązań organizacyjnych;
  c) zajęcia realizowane indywidualnie w ramach kształcenia specjalnego – przykłady racjonalnych  rozwiązań organizacyjnych;
  d) indywidualny program i toku nauki – czy muszą być dodatkowe godziny?
 4. Bezwzględny obowiązek dostosowanie programów nauczania i wymagań do rozpoznanych potrzeb uczniów – jak wyegzekwować ten obowiązek od nauczycieli?
 5. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ochrona danych osobowych uczniów.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadaniem statutowym każdej szkoły i przedszkola  – wzór zapisów w statucie.

 II. Na czym polega organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej?

 1. Możliwości elastycznego stosowania podstaw prawnych organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – na czym polega ich komplementarność?
  b) zajęcia rewalidacyjne – jak je organizować by były skutecznym narzędziem terapii;
  c) jak organizować zajęcia prowadzone indywidualnie i w zespołach 5-osobowych;
  d) przedłużenie nauki i/lub zwolnienie z wybranych zajęć.
 2. Dokumentacja kształcenia specjalnego w szkole, w tym ochrona danych osobowych.
 3. Organizacja kształcenia specjalnego zadaniem statutowym każdej szkoły i każdego przedszkola
  – wzór zapisów w statucie.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju a kształcenie specjalne.

III. Systemowa organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. Zasady ewidencjonowania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne – zadania dyrektora szkoły, zadania JST.
 2. Wsparcie ucznia w rozwoju jako kryterium oceny pracy każdego nauczycieli (art. 6 pkt 2 KN) – co to oznacza?
 3. Odpowiedzialność dyrektora za harmonijny rozwój uczniów i realizację zaleceń wynikających z orzeczeń (art. 68 ust. 1 pkt 3 i 10 Prawa oświatowego), uwzględniona w kryteriach oceny pracy dyrektora (§12 ust. 1 pkt 8 i 10 rozporządzenia).
 4. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego i specjalistów, w tym katalog zajęć realizowanych w ramach pensum i zadania tych nauczycieli w statucie szkoły – wzór zapisów w statucie.
 5. Prawa i obowiązki rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.