A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego w świetle nowych regulacji prawnych od 1 września 2018r.

      Dynamika zmian w różnych aspektach działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły stawia przed dyrektorami wiele nowych zadań, należą do nich między innymi zmiany w organizacji nadzoru pedagogicznego, które wynikają z nowej formuły awansu zawodowego.

         Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół w procesie wdrażania nowych procedur w swoich placówkach. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany w przepisach regulujących sposób dokumentowania awansu zawodowego (terminy, dokumenty)  oraz w wymaganiach na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet gotowych materiałów związanych  z  dokumentowaniem ścieżki awansu zawodowego ( wnioski, plany pracy, sprawozdania, projekt opinii i oceny pracy) oraz  narzędzia umożliwiające weryfikację stopnia zaawansowania nauczyciela w realizację ustalonego zestawu wymagań. Przedstawione zostaną również nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego i nowe zasady egzaminu na poszczególne stopnie awansu, w tym zasady egzaminu praktycznego. 

Cele szkolenia:

 1. Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2018r.
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce zawodowej.
 3. Omówienie dokumentacji towarzyszącej ścieżce awansu zawodowego.

 Plan szkolenia:

1.Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym.

 • Nowe regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
 • Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 • Dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, terminy obowiązujące w trakcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.
 • Postępowanie dyrektora w przypadku złożenia przez nauczyciela odwołania od oceny pracy.

2. Wdrażanie zmian w organizacji pracy szkoły wynikających z nowych przepisów.

 • Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykłady dokumentów.
 • Plan nadzoru pedagogicznego a awans zawodowy Dostosowanie  narzędzi nadzoru pedagogicznego do potrzeb oceny pracy nauczyciela: arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, arkusz obserwacji zajęć.
 • Omówienie rejestru przykładowych działań nauczycielskich dla następujących obszarów: indywidualny rozwój nauczycieli, osiągnięcia wychowanków, rozwój szkoły, organizacja warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, stosowanie TIK, indywidualizacja, autoewaluacja, innowacyjność w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • Wspomaganie nauczycieli podczas realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego.
 • Rola samooceny w pracy nauczyciela- wzór arkusza samooceny.

3. Panel podsumowujący

 • Jak opisać poziom spełniania przez nauczyciela poszczególnych wymagań?– przykład karty oceny pracy nauczyciela.
 • Wymiana doświadczeń.

Prowadzący: Sylwia Łukasik – Gębska

Doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK, doradca metodyczny, ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener oświaty i akredytowany coach na poziomie ACC/ICF.  Od wielu lat pracuje jako ekspert w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez JST, Kuratorium Oświaty i Ministerstwo. Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz programów realizowanych w ramach projektów unijnych, m.in. Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty, Przywództwo i zarządzanie w oświacie – pracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek , Nowy start zawodowy, Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych nauczycieli, Podstawa programowa kształcenia ogólnego.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci  z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych. Jest autorem publikacji naukowych i metodycznych. Jej zainteresowania badawcze  koncentrują się wokół reform systemu oświaty w Polsce.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.