A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2019/2020 – z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i w Karcie Nauczyciela

Cel ogólny

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym.

Cele szczegółowe

 1. Repetytorium z organizacji pracy przedszkola, szkoły, w tym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uwzględnieniem zmian w organizacji szkolnictwa branżowego.
 2. Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.

 Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i decyzje kadrowe.

UWAGA – do Warszawy zapraszamy tylko przedstawicieli szkół ponadpodstawowych oraz starostw.

 

 Program szkolenia

 I sesja – podstawy prawne pracy nad organizacją pracy szkoły/przedszkola.

 1. Arkusz organizacyjny a organizacja pracy szkoły/przedszkola – to nie to samo.
 2. Tryb zatwierdzania arkusza organizacyjnego – terminy, wymagane opinie – co się zmienia?
 3. Oddział podstawą organizacji pracy szkoły/przedszkola – limity uczniów, rodzaje oddziałów.
 4. Elastyczny model wsparcia uczniów w organizacji pracy szkoły/przedszkola – jakich błędów nie popełnić;
 • kształcenie specjalne -zachowujemy elastyczność wsparcia;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nie wszystko planujemy;
 • organizacja wsparcia uczniów odmiennych kulturowo, etnicznie i językowo – możliwe formy szkolne i międzyszkolne.
 1. Organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły a fakultatywnych dla ucznia – religia, przygotowanie do życia w rodzinie.
 2. Systemowa organizacja doradztwa zawodowego – nowe rozporządzenie.
 3. Organizacja zajęć prowadzonych w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych – racjonalne rozwiązania w organizacji pracy szkoły.

II sesja – Arkusz przedszkola/szkoły – tygodniowa liczba godzin – strona ucznia.

 1. Arkusz organizacyjny przedszkola – elastyczność organizacji zajęć oddziałowych
  i międzyoddziałowych.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej – jedna ramówka i jedna podstawa programowa;
 • organizacja edukacji wczesnoszkolnej- zasady wyodrębniania zajęć;
 • organizacja klas IV-VIII;
 • organizacja klas łączonych;
 1. Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej
 • zmiany w ramowych planach nauczania szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej kształcenia ogólnego, podziału na grupy, rozszerzeń, dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zasady organizacji kształcenia zawodowego – nowe limity godzin na organizację praktycznej nauki zawodu;
 • wykorzystanie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
 • istotne zmiany w organizacji szkól policealnych.

III sesja – Ruch kadrowy jako skutek prawny arkusza organizacyjnego – strona nauczyciel.

 1. Decyzje kadrowe po przekształceniu szkoły/placówki:
 • zadania dyrektora;
 • zadania JST.
 1. Decyzje kadrowe dyrektora po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego:
 • wypowiedzenie warunków pracy – tryb postępowania- wzór pisma;
 • kryteria wyboru nauczyciela do wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy;
 • tryb zasięgania opinii związków zawodowych – wzory pism.
 • propozycje ograniczenia zatrudnienia i tzw. dopełnienia – tryb postepowania, najczęściej popełniane błędy – wzory pism.
 1. Przeniesienie i uzupełnienie – zadania JST – wzory pism.
 2. Powierzanie stanowisk kierowniczych – tryb postępowania- wzory pism.

Metoda i forma pracy:

 1. Seminarium z elementami wykładu.
 2. Kazuistyka problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami  do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik   administracji  samorządowej).  Autorka wielu publikacji  i  projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.