Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce w kontekście nowego stanu prawnego. Praktyczne warsztaty udzielania i dokumentowania PPP w przedszkolu, szkole i placówce.


Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej stało się standardem pracy każdej placówki edukacyjnej. Nauczyciele  podejmują wiele działań związanych z diagnozą i projektowaniem rozwoju uczniów we współpracy z różnymi instytucjami wspierającymi nauczycieli, rodziców i uczniów. Wiadomo, że działania te muszą mieć charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany. 

Ministerstwo Edukacji po kilku latach od wprowadzenia rozporządzenia poddało refleksji dotychczasowe działania. Zauważono, że wiele w tym obszarze szkoły już wypracowały, jednak pojawiły się błędy i trudności, które uwzględniono w nowych rozporządzeniach.

Te zmiany, postaramy się przybliżyć nauczycielom, uwzględniając specyfikę pracy konkretnej placówki edukacyjnej. Dzięki temu, działania związane z udzielaniem PPP będą efektywnym narzędziem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy po szkoleniu:


  • Będą dysponowali wiedzą z zakresu prawa oświatowego dotyczącego pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce
  • Wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce edukacyjnej
  • Otrzymają praktyczne wskazówki jak udzielać pomocy psychologiczno - pedagogicznej
    w przedszkolu, szkole, zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.


Program szkolenia:

1. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Kształcenie indywidualne zgodne z nowymi rozporządzeniami MEN.
3. Diagnoza funkcjonalna - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,
    indywidualnych możliwości psychofizycznych
4. Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:  zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
    rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
5. Zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
6. Efektywne formy udzielenia PPP – dobre praktyki, doświadczenia z różnych szkół.
7. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP - procedury, IPET-y, realizacja wniosków.
8. Dokumentacja konieczna i przydatna – budowanie skutecznego planu działań dla dziecka z SPE.
9. Ewaluacja PPP.  Uwagi i wnioski do realizacji w szkole w zakresie PPP.

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl