Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnego z nowoczesnymi koncepcjami wychowania i profilaktyki, potrzebami danej placówki oraz aktualnym stanem prawnym


Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest po to, aby wspomagać rozwój indywidualny ucznia, zgodnie z jego możliwościami, kształtować aprobowane społecznie zachowania, korygować te zachowania, które wymagają poprawy  i zapobiegać/ likwidować zagrożenia. (za Z. Gaś) Dobrze skonstruowany, a następnie realizowany program wychowawczo - profilaktyczny powinien skutkować obniżeniem stopnia nasilenia negatywnych zachowań uczniów na terenie szkoły, a także poza nią.

Po szkoleniu uczestnicy:

•    Znając podstawy prawne regulujące tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego, będą potrafili zdiagnozować środowisko wychowawcze i rozpoznać potencjalne zagrożenia.
•    Będą potrafili skonstruować program wychowawczo – profilaktyczny współpracując ze wszystkimi podmiotami życia szkolnego na rzecz wychowania i profilaktyki.


UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ PRZYKŁADOWE: ANKIETY, ANALIZĘ DIAGNOZY ORAZ PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE CZTERY ASPEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH TJ.: WSPOMAGANIE, KORYGOWANIE, KSZTAŁTOWANIE I ZAPOBIEGANIE.


 

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl