Kształtowanie postaw - wychowanie do wartości

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele ponownie stają przed licznymi wyzwaniami – związanymi nie tylko
z przekazywaniem uczniom wiedzy, ale także ze swoją rolą jako wychowawcy młodego pokolenia.

Podejmowanie działań wychowawczych jest obowiązkiem wskazywanym m.in. przez podstawę programową kształcenia ogólnego. Postawy, które szkoła powinna w Uczniu kształtować, związane są z uczciwością, wiarygodnością, rzetelnością, poczuciem własnej wartości i szacunku do innych osób. Kształtowanie postaw to proces długotrwały, a jego efektywność zależy od wielu czynników społecznych. Warto pamiętać, że od postaw ludzi zależy jakość życia zbiorowego i indywidualnego. Kształtowanie postaw uczniów przez szkołę dyktują również wymogi społeczne i interesy ogółu. Wydaje się zatem koniecznością wzmocnienie działań nauczycieli, by kształtować w uczniach takie wartości jak: miłość, przyjaźń, prospołeczność i patriotyzm.

Program zajęć :
1. Lepiej kształtować niż zmieniać. Proces tworzenia postaw – wiedza, emocje, działanie
2. Trwałe, zwarte i zinternalizowane czyli kiedy postawa jest wartością
3. Poglądy, uprzedzenia i stereotypy a kształtowanie postaw
4. Scenariusze lekcji i przykłady działań wychowawczych wzmacniających kształtowanie postaw prospołecznych
5. Wolontariat jako forma wychowania  – przykłady dobrych praktyk
6. Postawa nauczyciela i budowanie relacji jako fundament wychowaniu ku wartościom
 

kierunki wzmacnianie w.

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl