Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Cyberprzemoc i inne zagrożenia „czyhające” na uczniów korzystających ze współczesnych mediów społecznościowych.

Współczesny świat, to świat  informatyzacji większości dziedzin życia społecznego.  Ekspansywny rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnych, interaktywnych oraz mediów cyfrowych wiąże się z pojawieniem wielu nowych problemów świata wirtualnego. Cyberprzestrzeń nie tylko jest szansą dla wielu młodych ludzi na inną jakość życia ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń społecznych, wychowawczych, zdrowotnych i moralnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa w Internecie czy też kształtowania nawyków bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Ważność tego zagadnienia została potwierdzona również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ustanowiło je jednym z kilku priorytetów, kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018.  Podczas proponowanego szkolenia omówimy najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym zjawisko agresji elektroniczne , cyberprzemoc, którego doświadczają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, ale także sami uczniowie. Dowiemy się również w jaki sposób sobie z tymi zagrożeniami radzić.

METODA
   
szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, uzupełnianymi mini wykładami, w formie prezentacji multimedialnej.

CEL  
 
•poznanie możliwych zagrożeń cyberprzestrzeni, zjawiska agresji elektronicznej
•przedstawienie sposobów przeciwdziałania problemom świata wirtualnego ujawnianym w szkołach i placówkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

PROGRAM

1.Świat wirtualny w życiu współczesnego ucznia
a.social media, cechy charakterystyczne, i i ich funkcje
b.zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych
c.Netykieta

2.Zagrożenia cyberprzestrzeni
a.zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
b.zagrożenia społeczno – wychowawcze,
c.zagrożenia związane z uzależnieniami,
d.cyberprzestępczość i nadużycia.

3.Agresja elektroniczna i cyberprzemoc
a.charakterystyka zjawiska w kontekście ich występowania w szkołach i placówkach – film edukacyjny,
b.rodzaje zachowań przemocowych, agresywnych i ich cechy charakterystyczne – analiza na wybranych przykładach
c.jak diagnozować występowanie zjawiska w naszej szkole, placówce? – ćwiczenie praktyczne

4.Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy
a.propozycje strategii interwencyjnych i profilaktycznych
b.szkolne procedury bezpieczeństwa w sieci – propozycja.     


 

 

 

kierunki internet

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl