Zmiany w prawie oświatowym związane z organizacją pracy szkoły w pierwszym roku reformy - jesteśmy na starcie – wrzesień 2017

Szanowni Dyrektorzy,

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zawarte w dwóch ustawach Prawo oświatowe oraz w Ustawie wprowadzającej Prawo oświatowe – nie znaczy to jednak, że Ustawa o systemie oświaty nie funkcjonuje. Niektóre jej zapisy obowiązują nas dalej.

Ciekawą sytuacje w bieżącym roku szkolnym tworzą przepisy Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe – pozwalają na  działanie starych rozporządzeń w „starych” typach szkół – te rozporządzenia muszą być jednak dostosowywane                    do przepisów obowiązujących szkoły od września, czyli muszą być dostosowane do ustawy Prawo oświatowe i stąd tak dużo rozporządzeń zmieniających.

Pojawiły się już nowe przepisy wykonawcze, np. 31 sierpnia zostało podpisane 11 a wcześniej w czasie wakacji 49 nowych rozporządzeń  - najczęściej są to akty, które jedynie dostosowują zapisy prawa do nowego ustroju, ale często zmieniają także organizację funkcjonowania szkoły – tak jest w przypadku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 Oto najkrócej opisana sytuacja szkół w nowym roku szkolnym. Jak zatem odnaleźć właściwe akty prawa? Jak odnaleźć właściwe tryby postępowania? Na których podstawach prawnych funkcjonuje moja szkoła – nowych czy starych? -  te i inne problemy rozwiążemy razem – zapraszam na spotkanie, którego głównym celem jest dostarczenie aktualnych informacji na temat zmian wynikających z nowych przepisów prawa oświatowego.


Prawo oświatowe – omówienie i interpretacja wybranych zapisów, w tym dotyczących:                     

 • programu wychowawczo - profilaktycznego,
 • statutów szkół i przedszkoli,
 • organizacji innowacji w szkole
 • nadzoru pedagogicznego.


Związki i zależności między ustawą Prawo oświatowe a Ustawą o systemie oświaty, ustalenie, które zapisy Ustawy o systemie oświaty jeszcze obowiązują, w tym:

 • omówienie zasad klasyfikowania i promowania - dwie podstawy prawne obowiązujące w bieżącym roku szkolnym,
 • omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty, 
 • przypomnienie zasad dopuszczania programów  - stare zasady obowiązujące we wszystkich typach szkół.


Omówienie zmian w aktach wykonawczych obowiązujących w bieżącym roku szkolnym, w tym szczegółowo organizacja:

 • roku szkolnego – wykorzystanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 • organizowania dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • nauczania indywidualnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
 • kształcenia dzieci i  uczniów  niepełnosprawnych,
 • wczesnego wspomagania,
 • indywidualnego toku nauczania i indywidualnego programu nauczania, 
 • nadzoru pedagogicznego,
 • wymagań państwa,

Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Realizacja i monitorowanie nowej i starej podstawy programowej z uwzględnieniem warunków wpisanych w dokumenty


reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl