Rola nauczyciela wspomagającego w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dotychczasowe jak i nowo obowiązujące przepisy rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadzają możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Obecna praktyka szkolna pokazuje, iż grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych w istniejących radach pedagogicznych szkół. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, iż pełnią oni, obok innych nauczycieli i specjalistów,  ważną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powodzenie organizowanego kształcenia specjalnego warunkowane jest zatem nie tylko poziomem ich profesjonalizmu ale także miejscem i rolą jaka zostanie im przypisana w organizacji pracy szkoły. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami?, jaki zakres zadań im przypisać by proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał bez zakłóceń? to tylko niektóre z pytań na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.


METODA   
-    szkolenie prowadzone w formie prezentacji multimedialnej, z uwzględnieniem metod aktywizujących słuchacza.

CEL OGÓLNY:

przedstawienie roli nauczyciela wspomagającego w procesie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:
- adekwatnie do aktualnych regulacji prawnych formułować zakres zadań nauczyciela wspomagającego;
- realizować zadania nauczyciela wspomagającego w bieżącej pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

PROGRAM:


1.    Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych
2.    Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:
a.    podstawy prawne zatrudniania
b.    zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań
3.    Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:
a.    współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
b.    budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym,
c.    rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego
4.    Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

reforma2017

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl