Statut

STATUT CENTRUM SZKOLENIOWEGO  A-Z- NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.Centrum Szkoleniowe A-Z, zwane dalej „Placówką”  jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
 
2.Placówka działa na podstawie:
1)Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),
2)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19 listopada 2009 r.w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz.1537),
3)Niniejszego statutu.

3.Siedziba placówki znajduje się w Legionowie, al. 3 Maja 26 m. 35.

4.Organem prowadzącym Placówkę jest Marzena Roth.

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
   
§ 2.
Cele i zadania  placówki


1. Celem działalności placówki jest: 
1) prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników pedagogicznych, w tym:
a)kursy i szkolenia dla  dyrektorów placówek oświatowych w zakresie realizowanych przez nich  zadań,
b)szkolenia dla nauczycieli i wychowawców  w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, w tym: umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, interpersonalnych, mediacyjnych i innych.
2) prowadzenie konsultacji dla dyrektorów i nauczycieli.

2. Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
1) opracowywanie  i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli  oraz przeprowadzanie ich ewaluacji,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia     nauczycieli,
3) organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej szkół i placówek, w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym,
4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom i kadrze kierowniczej     kwalifikacje, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od     nauczycieli i kadry kierowniczej
5) inicjowanie i merytoryczne wspieranie działań związanych z wdrażaniem nowych przepisów prawa oświatowego,
6) udzielanie konsultacji w zakresie tematyki prowadzonych form doskonalenia,
7) organizowanie różnorodnych form współpracy pomiędzy szkołami i placówkami,
8) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kadry kierowniczej i nauczycieli,
9) organizowanie szkoleń i kursów w formie e-lerningu,
10) realizowanie zadań na podstawie porozumienia  zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny  oraz organami prowadzącymi szkoły,
11) organizowanie tematycznych seminariów i konferencji.
   
   
§ 3
Organizacja placówki
   

 1. Ośrodkiem kieruje organ prowadzący, który w szczególności:
1) kieruje  działalnością merytoryczną i organizacyjną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2)  przygotowuje  plany  i programy  szkoleń,
3) określa  szczegółowych zakresów obowiązków pracowników;
4) zatwierdzanie oferty szkoleniowe proponowane przez wykładowców,
5) sprawuje nadzór pedagogiczny,
6) planuje rozwój zawodowy pracowników,
7) prowadzi  rekrutację i współpracę z wykładowcami,
8) odpowiada za współpracę z  dostawcami,
9) prowadzi działania logistyczne,
10) planuje i realizuje plan finansowy placówki,
11) zapewnia  materialne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki.

2. Do zadań wykładowców należy:
1) przygotowanie oferty szkoleniowej odpowiadającej na potrzeby klientów.
2) prowadzenie szkoleń zgodnie z przyjętymi w placówce standardami,
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych na prowadzone przez siebie zajęcia,
4) poddawanie się ocenie dokonywanej przez uczestników szkoleń,
5) systematycznie podnosi własne kwalifikacje zawodowe,
6) na bieżąco śledzi przepisy prawne związane z prowadzoną tematyką zajęć,
7) dba o dobre imię placówki, wpływa na jej pozytywny wizerunek.

3. Zadania i odpowiedzialność pracowników biura:

1) doradca ds. szkoleń:
a) aktualizowanie i uzupełnianie bazy danych,
b) przygotowanie i przeprowadzenie naboru uczestników szkolenia,
c) współpraca z wykładowcami,
d) badanie potrzeb klientów w zakresie szkoleń i ich uwzględnianie ich potrzeb  w  ofercie szkoleniowej placówki,
e) planowanie szkoleń i ustalanie harmonogramu pracy wykładowców,
f) uczestniczenie, w miarę możliwości w kursach i szkoleniach organizowanych przez placówkę,
g) odpowiada za podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez realizację ścieżki rozwoju zawodowego,
h) odpowiada za zabezpieczenie mienia klienta.

2) pracownik techniczny:
a) prowadzi obsługą klientów  na kursie,
b) przygotowuje świadectwa i zaświadczenia dla uczestników kursów i szkoleń,
c) transportuje wykładowców na kursy i szkolenia zgodnie z harmonogramem,
d) przygotowuje dokumentację na poszczególne kursy i przechowuje ją zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami,
e) przygotowuje materiały dla uczestników szkoleń. 
   
§ 4.

Placówka organizuje szkolenia w wynajmowanych pomieszczeniach, posiadających zgodę Sanepidu i  Straży Pożarnej.

§ 5.
   

1.Placówka prowadzi doskonalenie kadry kierowniczej i nauczycieli na podstawie planów nauczania i programów zatwierdzonych przez organ prowadzący.

2.Placówka  może dokształcać kadrę kierowniczą i nauczycieli na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów , zasad tworzenia , przekształcania i likwidowania placówek doskonalenia nauczycieli.

3.Placówka może dokształcać kadrę kierowniczą i nauczycieli na podstawie własnych planów i programów nauczania  - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
            
§ 6.
                
1. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący .
                 
2. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu organ prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzórpedagogiczny , o którym mowa § 1 ust. 5 niniejszego statutu.

§ 7.

Działalność finansowa placówki
 

1.Działalność placówki  finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń organizowanych i prowadzonych według planu pracy placówki, opłat wnoszonych przez szkoły i placówki zamawiające szkolenie, z funduszy unijnych oraz ze sprzedaży materiałów edukacyjnych.
2.Działalność finansowa placówki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
   
§ 8.

Postanowienia końcowe
   

1.Placówka używa pieczęci podłużnej o treści :Centrum Szkoleniowe A-Z05-120 Legionowo, al.3 Maja 26/35
2.Kadra kierownicza i nauczyciele uczestniczący w dokształcaniu  i doskonaleniu podnoszącym poziom przygotowania zawodowego otrzymują  świadectwo ukończenia – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania  i likwidowania oraz zasad działania placówek   doskonalenia nauczycieli.
3.Placówka prowadzi rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz rejestr zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4.Dokumentacja organizacyjna i pedagogiczna placówki jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami ogólnej instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.